Huizen in aanbouw

De Omgevingswet in Veenendaal

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt de vele wetten en regels die momenteel gelden voor de leefomgeving van de gemeente. De Omgevingswet omvat regels voor onder andere bouwen, milieu, waterbeheer, en vervoer, monumentenzorg en natuur. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen.

Gemeente Veenendaal werkt sinds april 2023 al met de zogenaamde Omgevingstafels, een manier die past bij de nieuwe Omgevingswet. Met deze omgevingstafels doen we ervaring op met concrete praktijkvoorbeelden voordat de wet officieel in werking treedt.

Heeft u een initiatief en wilt u uw plan nog behandelen voor 1 januari? Let dan op: er geldt een aangepaste werkwijze.

Werkt u aan een plan of ontwikkeling waarvoor een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan nodig is? Vanaf 1 september doorlopen we een andere procedure. Er kunnen twee routes worden doorlopen. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met en na instemming van de gemeente.

Er zijn twee routes die voor uw plan doorlopen kunnen worden:

  1. Afwijken van het omgevingsplan via een omgevingsvergunning;
  2. Wijziging van het omgevingsplan.

Als u de mogelijkheden voor uw plan wilt onderzoeken, maak dan een afspraak met het team Ruimtelijke ordening en Bouwen (ROB) via omgevingsloket@veenendaal.nl. We kijken dan samen u wat voor uw plan de meest geschikte route.

Eenvoudiger en sneller

Dankzij de Omgevingswet is het makkelijker om te zien of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen. Bovendien wordt het voor inwoners en ondernemers eenvoudiger om eigen initiatieven te starten. De gemeente adviseert over wat mogelijk is en kijkt mee. Hierdoor krijgen inwoners meer inspraak in hun directe leefomgeving.

Één vergunning, één loket

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving, zoals het plaatsen van een dakkapel, het bouwen van een schuur, het uitbreiden van een bedrijf of het aanleggen van een buurtmoestuin, is hiervoor mogelijk een vergunning nodig. Hier is straks maar één loket voor, het digitale Omgevingsloket.

Naar het digitale omgevingsloket

Voorbereiding 1 januari 2024

De gemeente Veenendaal bereidt zich al jaren voor op de invoering van de Omgevingswet. Als inwoner of ondernemer heeft u kunnen meedenken over de Omgevingsvisie Veenendaal 2030.

Omgevingsvisie 2030 downloaden (pdf, 6 MB)

Deze visie gaat over de toekomst van Veenendaal's leefomgeving in 2030. Deze visie wordt uitgewerkt in Omgevingsprogramma's en uiteindelijk in de regels in het Omgevingsplan. Sinds april 2023 werkt Veenendaal bij sommige onderdelen al volgens de principes van de Omgevingswet, zoals het betrekken van de omgeving bij het maken en uitvoeren van plannen en beleid.

Met de Omgevingswet wordt participatie een belangrijk onderdeel van het maken van (bouw)plannen en het aanvragen van vergunningen. Als u bijvoorbeeld nieuwe huizen wilt bouwen, een zonneveld wilt aanleggen of een grote uitbreiding aan uw huis wilt maken, heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met uw buren, inwoners en andere belanghebbenden. Als initiatiefnemer wordt van u verwacht dat u deze mensen betrekt bij het uitwerken van uw plannen. Door tijdig en zorgvuldig belanghebbenden te betrekken, zorgt u ervoor dat alle belangen, meningen, kennis en creativiteit op tafel komen.

Melden van participatie bij vergunningaanvraag

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet vermelden of er participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: u moet aangeven of, en zo ja, hoe u belanghebbenden heeft betrokken bij uw plannen en wat de resultaten daarvan zijn. De gemeente zet vaak een Omgevingstafel in om belangen in kaart te brengen.

Inzicht in belangen door participatie

Als u aan participatie heeft gedaan, wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht en kan zij deze meenemen in het besluit om de vergunning wel of niet te verlenen. Als u niet aan participatie heeft gedaan, kan de gemeente u verzoeken om alsnog belanghebbenden te informeren en hun belangen te inventariseren. Anders kan de gemeente zelf actie ondernemen.

Advies van gemeente over participatie

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren, ook over hoe u participatie kunt organiseren. Het is daarom verstandig om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente, vooral als uw plan invloed heeft op de omgeving.

Lees in het onderstaande document de Veenendaalse visie op participatie:

Visie op Participatie Veenendaal downloaden (pdf, 2 MB)

Lukt het u niet om het bestand te openen, lezen of beluisteren? Neem dan contact op met Fester Velthuis, Specialist Participatie, via fester.velthuis@veenendaal.nl. Hij informeert u graag over het onderwerp.

Heeft u als inwoner hulp nodig bij het opzetten van participatie met uw buurt?

De volgende voorbeeldbrief op www.toolkitomgevingswet.nl helpt u op weg.

Bent u ondernemer en wilt u een initiatief indienen? Kijk op de pagina’s van ons ondernemersloket