Naar een nieuw college

De gesprekken over een nieuw college van Burgemeester en Wethouders zijn in volle gang. Wij houden u steeds op de hoogte van de voortgang.

dinsdag 10 april 2018

25 april - Beoogde coalitie vraagt samenleving mee te praten over raadsprogramma

De ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal zijn met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen voor Veenendaal. Voordat de gemeenteraad dit programma vaststelt, organiseert de beoogde coalitie een stadsgesprek waarin zij samen met de gemeenteraad in gesprek gaat met de samenleving.

De onderhandelende partijen hebben direct bij het eerste gesprek over een nieuw te vormen college aangegeven dat de mening van de samenleving er toe doet. Als de plannen in concept beschreven zijn, is het aan de inwoners, bedrijven en instellingen van Veenendaal om mee te praten.

Stadsgesprek

Hiervoor willen de partijen, naar verwachting in de tweede helft van mei, een stadsgesprek organiseren. Het is een bijeenkomst waarbij Veenendalers hun mening mogen geven over de thema’s in het programma. De beoogd coalitiepartijen beoordelen deze input om eventueel in het programma te verwerken of mee te nemen in de verdere uitwerking van deze thema’s na installatie van het nieuwe college.

Online platform

Naast een stadsgesprek wordt de mening van de samenleving ook online gevraagd. Een online platform biedt de kans om de beoogde coalitie snel en vanuit huis te voeden met meningen, gedachten en standpunten over de beschreven thema’s.

Doel participatie

Het doel van de beoogde coalitie is om te komen tot een breed gedragen raadsprogramma. Een programma waarin op basis van een visie over wat goed is voor (de toekomst van) Veenendaal verschillende thema’s worden uitgewerkt. De mening van de samenleving is daarbij van groot belang. In de visie van de beoogde coalitie doet iedereen in Veenendaal dan ook mee.

Meer informatie over de datum van het stadsgesprek en het online platform volgt naar verwachting halverwege de maand mei. 

13 april - Besprekingen nieuw college Veenendaal van start

De besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Veenendaal zijn op vrijdag 13 april van start gegaan. Op advies van informateur Wouter de Jong onderhandelen ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal met elkaar om te komen tot een nieuw college voor Veenendaal. Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden. 

Formateur

De onderhandelende partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in Wouter de Jong en om die reden hem tijdens de eerste vergadering gevraagd om als formateur de onderhandelingen te begeleiden. Hij heeft deze opdracht aanvaard.

Goed begin

In het eerste gesprek werd kort teruggeblikt op het debat van de avond daarvoor over het verslag van de informateur en de gevoerde verkennende gesprekken. Ook is er een tijdschema voor de komende bijeenkomsten vastgesteld. Verder is er verkennend gesproken over de onderwerpen die tijdens deze onderhandelingen aan de orde komen.

Beoogde wethouders

Aan de gesprekken nemen van iedere partij twee vertegenwoordigers deel, waaronder de kandidaat wethouders. Dit zijn Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Dylan Lochtenberg (VVD), Marco Verloop (SGP) en Martijn Beek (ProVeenendaal).

Transparant

De onderhandelende partijen hebben afgesproken zorg te dragen voor een transparant proces, waarin voldoende ruimte is voor de inbreng van zowel de gemeenteraad als de samenleving. Op welk moment en in welke vorm zal de komende weken duidelijk worden.

Tevreden

Formateur Wouter de Jong kijkt tevreden terug op de start van besprekingen. “Ik constateer dat er op een open en constructieve wijze met elkaar is gesproken. Met respect voor ieders uitgangspunten, meningen en standpunten. Dat is een goed begin.”

De beoogde coalitiepartijen streven ernaar om in de tweede helft van mei de gesprekken af te ronden.

 

10 april - Informateur Wouter de Jong biedt verslag aan

Informateur Wouter de Jong heeft de verkennende fase om te komen tot een nieuw college in Veenendaal afgerond. Hij biedt het verslag aan de gemeenteraad aan, waarin hij adviseert om de onderhandelingen in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. Op donderdag 12 april geeft de informateur een toelichting op zijn verslag en wordt er door de gemeenteraad over gedebatteerd.

Verslag

Informateur Wouter de Jong heeft de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met alle raadsfracties in Veenendaal. In deze gesprekken is gesproken over de verkiezingsuitslag, belangrijke thema’s voor Veenendaal voor de komende jaren, de wensen van de verschillende fracties voor wat betreft het nieuw te vormen college en de wijze waarop Veenendaal bestuurd moet worden. Al deze bevindingen heeft de heer De Jong verwerkt in een gespreksverslag. Onderdeel van dit verslag is ook het advies van de informateur over de meest gewenste combinatie van partijen.

Advies

Naar aanleiding van al deze gesprekken is het advies van de informateur om de zogenoemde formatiegesprekken in te gaan met vier partijen: ChristenUnie, VVD, SGP en ProVeenendaal. De informateur is van mening dat deze partijen in staat zijn om elkaar te vinden tijdens de onderhandelingen en met elkaar de komende 4 jaar Veenendaal te besturen.

Lees het verslag en het advies van de informateur.

Debat

De fractievoorzitters hebben ervoor gekozen om het verslag van de informateur in een openbare raadsvergadering te bespreken om daaraan duiding te geven. In een extra raadsvergadering op 12 april licht Wouter de Jong zijn verslag toe. Daarna debatteert de gemeenteraad over het verslag.

Vervolg

Na deze raadsvergadering starten de vier beoogde coalitiepartijen met de gesprekken om afspraken te maken over een coalitieakkoord. Daarin staan onder andere afspraken over belangrijke thema’s voor de komende periode en een verdeling van de onderwerpen over de portefeuilles van de beoogde wethouders. Het is nog niet bekend wie deze formatiegesprekken gaat begeleiden.

De openbare raadsvergadering op 12 april start om 21.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

26 maart - Informateur benoemd

De ChristenUnie heeft naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart Wouter de Jong gevraagd als informateur. De heer De Jong, burgemeester van de gemeente Houten, start deze week met zijn verkennende werkzaamheden, die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuw college.

Afgelopen vrijdag hebben de raadsfracties de ChristenUnie als grootste partij het initiatief gegeven voor de onderhandelingen om een nieuw college te formeren. De eerste stap voor de ChristenUnie daarbij is het zoeken naar een informateur.

Bestuurlijke ervaring

De ChristenUnie heeft in partijgenoot Wouter de Jong de gewenste informateur gevonden. De heer De Jong is sinds juli 2013 burgemeester van de gemeente Houten. Daarvoor was hij gedurende 3 jaar gedeputeerde voor de provincie Utrecht. En van 2002 tot 2008 wethouder in de gemeente Houten. Veenendaal maakt graag gebruik van zijn ruime bestuurlijke ervaring in deze fase van de onderhandelingen.

Verkenning

De informateur heeft de opdracht gekregen om met alle raadsfracties verkennende gesprekken te voeren. Daarbij is het belangrijk om duiding te geven aan de verkiezingsuitslag en de thema’s te inventariseren die voor de diverse fracties belangrijk zijn. De heer De Jong zoekt daarbij naar de combinatie van partijen die het meest geschikt lijkt om een college te vormen. Het zogenoemde informatieproces wordt gevoerd met twee leden van iedere raadsfractie. Om de vertrouwelijkheid van deze gesprekken te kunnen garanderen, zijn deze gesprekken niet openbaar.

Advies

Van deze vertrouwelijke gesprekken wordt door de informateur een gespreksverslag opgesteld. Dit gespreksverslag en het advies van de informateur voor de meest gewenste combinatie van partijen, wordt in een openbare raadsvergadering besproken. Tijdens deze vergadering geeft de informateur een toelichting hoe hij op grond van de gesprekken tot zijn advies is gekomen. Na het debat start de formatie van een nieuw college.

Op woensdag 28 maart maken de raadsfracties kennis met informateur Wouter de Jong.

Naar overzicht actueel